نکته کیک پزی 1#


نکته کیک پزی 1#

 

 

 

جدا کردن سریع کیک از ظرف در حالی که هنوز خنک نشده باشد، باعث تکه تکه شدن کیک می شود.


ظرف کیک را برای 15 تا 30 دقیقه در جایی قرار دهید تا خنک شود.

شاخه بندی

بالا